söndag 8 februari 2009

Majoriteten (57 %) av Sveriges befolkning stödjer rena sprutor till narkotianvändare!

PRESSMEDDELANDE FRÅN SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN:


Om Allmänhetens grundläggande attityder i narkotikafrågor. NOVUS-opinion har på uppdrag av SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN genomfört en opinionsundersökning om allmänhetens grundläggande attityder i narkotikafrågor.

NOVUS genomförde undersökningen. Målgruppen är ett representativt urval av personer i Sverige avseende ålder, kön och region i åldern (18-74 år). Undersökningen omfattar 1000 intervjuer vilka genomfördes via Novus Internetpanel under perioden 27 nov-1 december 2008. Svenska Brukarföreningen kommer i några pressmeddelanden närmsta veckorna presentera "Key findings" från undersökningen.

PÅ FRÅGAN OM RENA SPRUTOR:

I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?

a) Samhället skall tillhandahålla sterila nålar/sprutor till narkomaner för att stoppa spridningen av blodburna infektioner som hiv och hepatit (gulsot)

Svaret blev:
  • Mer än hälften är positiv till att samhället skall hjälpa till med sterila nålar/sprutor
  • 65 % av de tillfrågade i storstäder stöder rena sprutor
  • 60 % av kvinnorna stöder rena sprutor till narkotikaberoende 
Undersökningen visar också att de som är mest positiva är kvinnor (60 %), folk i storstäder (65 %) samt de riktigt välutbildade (67 %). De som är mest negativt inställda är Män (37 %(, äldre 50-65 år (39 %). 3 av 4 som provat någon drog är positiva till hjälp med sterila nålar/sprutor.

Slutsats: Majoriteten är för att samhället skall hjälpa till och tillhandahålla sterila nålar/sprutor till narkotikaanvändare. Resultatet visar på att politiker runt om i Sverige går emot opinionen.

(Sverige är det enda landet inom EU som har en förordning som förbjuder apoteket att sälja rena, sterila sprutor och nålar (förutom på recept).)

Undersökningen är genomförd via intervjuer med ett urval respondenter inom Novus Webbpanel under tiden 27 november - 1 december 2008. Sammanlagt har 1.000 personer i åldern 18 till 74 år intervjuats.

Urvalet för undersökningen är draget så att det representerar den svenska befolkningen i åldern 18 till 74 år.

Novus Opinions Webbpanel består idag av c:a 12 000 aktiva respondenter, spridda över hela landet. Rekryteringen sker främst via slumpmässiga telefonintervjuer. Inför varje undersökning dras ett stratifierat urval ur webbpanelen i den relevanta målgruppen. I databearbetningarna har resultaten vägts med avseende på kön, ålder och partisympati.

I alla urvalsundersökningar är resultaten att betrakta som närmevärden. Tillförlitligheten i resultaten bestäms av frågeformuleringar, urvalets egenskaper och intervjuform.

1 kommentar:

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.